مزاج شناسی اشخاص

مزاج گرم و خشک خصوصیات جسمی: این افراد دارای اندام لاغر هستند. رنگ پوست و سفیدی چشم آنان به زردی متمایل است. پوستی گرم و خشک دارند. افراد دارای این…

4 دیدگاه