موی سر شما از نظر کم پشتی و پرپشتی چگونه است؟

استعداد چاقی شما چگونه است؟

معمولاً پرخواب هستید و یا کم خواب؟

خود را از نظر چاقی و لاغری چگونه می دانید؟

رنگ پوست شما در محدوده کدامیک از گزینه ها است؟